Bibliografia klariańskapragnącym zapoznać się z duchowością
lub historią klariańską polecamy następujące pozycje:


 • o św. Klarze
 • o bł. Salomei
 • o św. Kindze
 • o bł. Jolancie
 • o św. Agnieszce z Pragi
 • duchowość klariańska
 • o św. Klarze:

 • ANZULEWICZ P., Słuchajcie ubożuchne, Gdańsk 1993.
 • BARGELLINI P., Kwiatki świętej Klary, Kalwaria Zebrzydowska 1989.
 • BARTOLI M., Klara, Pomiędzy milczeniem a pamięcią, Wrocław 2006.
 • BLOCK W. , Połowie mej duszy, Komentarz do listów św. Klary z Asyżu, Kraków 2006.
 • DHONT R. Ch., Klara wśród swoich sióstr, Niepokalanów 1988.
 • DŁUGA J. OSC, Promieniowanie Klary, Kraków 2009.
 • DURANTI S., Pieśń Klary, Warszawa 1995.
 • IRIARTE L., Powołanie franciszkańskie, Kraków 1999.
 • IRIARTE L., Reguła św. Klary - litera i duch, Warszawa 1993.
 • JAN PAWEŁ II, Fragment przemówienia papieża Jana Pawła II, wygłoszonego 12 marca 1982 r. w Asyżu do sióstr klarysek, w: Studia Franciszkańskie 6(1994), ss. 9-11.
 • JAN PAWEŁ II, Fragment przemówienia papieża Jana Pawła II, wygłoszonego 10 stycznia 1993r. do sióstr klarysek i innych sióstr klauzurowych zebranych w klasztorze św. Klary w Asyżu, w: Studia franciszkańskie 6(1994), ss. 22-25.
 • JAN PAWEŁ II, List Ojca świętego Jana Pawła II do sióstr klarysek z okazji osiemsetlecia urodzin św. Klary, w: Studia Franciszkańskie 6(1994), ss.35-39.
 • JAN PAWEŁ II, Przemówienie Ojca świętego Jana Pawła II do sióstr klarysek w Caltanissetta na Sycylii, wygłoszone 10 maja 1993 r., w: Studia Franciszkańskie 6(1994), ss. 30-32.
 • KIJAS Z. , MAZGAJ S. (red.), Zajaśniała w życiu, promieniuje po śmierci, 2 - Św. Klara - zwierciadło franciszkanizmu, Kraków 2004.
 • MONTORSI G., Święta Klara z Asyżu nauczycielka życia, Przesłanie źródeł franciszkańskich, Kraków 2006.
 • NEUMANN J., Chrystologiczny charakter życia chrześcijańskiego w świetle pism św. Klary z Asyżu, Częstochowa 2002.
 • NIEZGODA C., Święta Klara z Asyżu w świetle Poverella, Kraków 1993.
 • NUGENT M. P., Św. Klara z Asyżu, Oblubienica Ubogiego Chrystusa, Sandomierz 2007
 • PARENTI A., W szkole modlitwy świętych Franciszka i Klary z Asyżu, Kraków 2000.
 • PASZKOWSKA T., PREJS R. (red.), Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy?, 800-lecie powołania św. Klary, Lublin 2012.
 • RANDO G., Święta Klara, Głos pośród ciszy, Kraków 2003.
 • SIEKIERKA E.K., Św. Klara z Asyżu - kobieta nowa, Poznań 1999.
 • SYNOWCZYK K., Pasja wierności św. Klary z Asyżu, w: Studia Franciszkańskie 7(1996), ss. 203-209.
 • SYNOWCZYK K., Życie klauzurowe i powołanie siostry zewnętrznej we wspólnocie klariańskiej, w: Studia Franciszkańskie 7(1996), ss. 211-221.
 • Święta Klara z Asyżu w 800 – lecie urodzin, NAPIÓRKOWSKI S.C., KOC W. (red.), Niepokalanów 1995.
 • YAUGHON J., SERRINI L.S., CARRARO F.R., QUILIS J.A., Klara z Asyżu kobieta nowa - list czterech Ministrów Generalnych Rodzin Franciszkańskich do Klarysek, Rzym 1991 - Kraków 1997.
 • Źródła Franciszkańskie, Kraków 2005.
 • o bł. Salomei:

 • Błogosławiona Salomea, Życiorys - modlitwy - pieśni, Warszawa 1985
 • BAR J. R. - KANIOR M., Błogosławiona Salomea, Warszawa 1985
 • Bł.Salomea Klaryska, w rysunkach R.Natusiewicza, Gdańsk - Kraków - Wrocław 1995
 • KANIOR M., Proces beatyfikacyjny Bł. Salomei, w: Z przeszłości Krakowa, Warszawa 1989, s. 69-94.
 • KANIOR M., Bar J.R., Błogosławiona Salomea, Życiorys. Modlitwy. Pieśni, Warszawa 1985.
 • KARWACKI A.., Błogosławiona Salomea za życia i po śmierci, Kraków 1911.
 • KONIECZNY F., Święci w dziejach narodu Polskiego, Miejsce Piastowe 1938.
 • NATUSIEWICZ R., Bł. Salomea, (w rysunkach), Wrocław 1993
 • NIEZGODA C., Bł. Salomea, św. Kinga i bł. Jolenta - związki rodzinne i duchowe, w: „Studia Franciszkańskie”, t. 11, Poznań 2001, s. 245-264.
 • NIEZGODA C., Błogosławiona Salomea Piastówna, Kraków 1996.
 • OPATOWIUSZ A., Żywot i cuda w. Salomei królowej galickiej córki Leszka Białego, Kraków 1633.
 • Przewodnik po Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie, Kraków 1987.
 • PYKO M., O początkach Klarysek w Polsce, Kraków 1937. Maszynopis pracy magisterskiej na UJ.
 • STEFANIAK P., Błogosławiona Salomea, Kraków, 2011,
 • WŁODARSKI B., Salomea, w Hagiografia Polska, t. 2, Poznań 1972, s. 300-309.
 • Zabawa bogomyślna to jest nabożeństwo do Błogosławionej Matki Salomei... Rozmyślania o Jej siedmiu gruntownych cnotach..., Kraków 1757.
 • ZAŁUSKI W., Żywot błogosławionej Salomei, królowej Halickiej i zakonnicy św. Klary, Warszawa, 1899,
 • ŻEBROWSKI T., Salomea, w: "Bibliotheca Sanctorum", Roma 1968, kol. 589-590.
 • ŻYCHLIŃSKA JADWIGA, Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1969.
 • o św. Kindze:

 • Bł. Kinga i jej klasztor w Starym Sączu, Kraków 1984.
 • BARYCZ H., Stary Sącz i jego zabytki, bez r. i m. wyd., 1960.
 • BOGDALSKI Cz. Błogosławiona Kinga, Jej żywot i dzieła w sześćsetną rocznicę śmierci, Kraków 1892,
 • BORKIEWICZ I.., Błogosławiona Kinga w świetle legend i historii, Stary Sącz 1997.
 • BORKIEWICZ I. Śladami bł. Kingi, Jasło 1991.
 • CICHOSZEWSKA W., Bł. Kinga, Pani Ziemi Sądeckiej, Nowy Sącz 1992.
 • CZEKAŃSKI M., Święta Kinga. Czasy - życie - kult. Kraków 1999.
 • DŁUGOSZ J., Święta Matka Kinga, Żywot Świętej Kingi wg Jana Długosza, Tarnów 1999
 • DOBKIEWICZOWA K., Drogocenne wiano. Zbiór legend o bł. Kindze, Katowice 1988.
 • GRZELAK E., Bł. Kinga - kobieta swoich czasów na tle klasztoru sądeckiego w latach 1234 - 1292, Wrocław 1992.
 • Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 r., Barycz Henryk (red.), Kraków 1979.
 • Tenże, 700-lecie klasztoru starosądeckiego, w: Tygodnik Powszechny z 27 lipca 1980, s. 2.
 • Tenże, Błogosławiona Kinga - życiorys - zbiór modlitw, Warszawa 1989
 • Tenże, Zagadnienia mentalności religijnej w świetle „Miracula” XIII/XIV w., w: Kościół w Polsce, Kraków 1968.
 • JANICKA - KRZYWDA U., Legenda o błogosławionej Kindze, Kraków 1998.
 • KAMIŃSKA J., Opowieść o tej, która była matką narodu, Stary Sącz 1990.
 • KIESZKOWSKA W., Bł. Kinga 1234 - 1292, Kraków 1935.
 • KONIECZNY F., Święci w dziejach narodu Polskiego, Miejsce Piastowe 1938.
 • KOWALSKI LFISCHER S., Żywot bł. Kingi i dzieje jej kultu, Tarnów 1992.
 • KOWALSKI L., Kult błogosławionej Kingi wśród górników, Bochnia 1937
 • KUMOR B., Fundacja starosądeckiego klasztoru i parafie na Sądecczyźnie fundowane przez PP. Klaryski, w: Tarnowskie Studia Teologiczne, t. 10, Tarnów 1986, s. 157-164.
 • MALAK H.M., Zapomniane serce Kingi, Londyn 1960.
 • NIEMIEC A., Kinga, Kraków 1999.
 • NIEZGODA C., Święta Kinga, Stary Sącz 1999.
 • NIEZGODA C., Duchowy profil klasztoru starosądeckiego, w: Homo Dei 3/1980/ s. 219-224.
 • PABIS J. Żywoty błogosławionej Kunegundy..., Tarnów 1912.
 • PIĘTA Z. Klaryski w Polsce w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764-1795, Lublin 1972.
 • PRZYBYSZEWSKI B., Błogosławiona Kunegunda a kanonizacja św. Stanisława, w: Tarnowskie Studia Teologiczne, t. 10, Tarnów 1986, s. 283-296.
 • Psałterz Kingi XIIIw., w: Nowy Korybut 1/1962/ s. 178-185.
 • RANISZEWSKA M.G., Rys historyczny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek bł. Kunegundy, Chicago 1947.
 • SUCHODOLSKA J., Bł. Kinga, Poznań 1933.
 • SYGAŃSKI J., Arendy klasztoru starosandeckiego w XVI i XVII wieku, Lwów 1904.
 • SZWARGA K.BAR J. R., Błogosławiona Kinga, życiorys - zbiór modlitw, Warszawa 1985
 • SZWARGA K.., Bł. Kinga, w: Polscy Święci, t. 11, Warszawa 1987, ss. 75-100.
 • SZWARGA K., Kinga. Święta Ziemi Sądeckiej, Kraków 2009
 • TRZÓSŁO R., Życie, działalność i kult bł. Kingi fundatorki klasztoru PP. Klarysek w Starym Sączu, Wrocław 1990.
 • WASYLEWSKI S., Ducissa Cunegundis, Lwów 1921.
 • WITKOWSKA A.H., Vita Sanctae Kyngae Ducissae Cracoviensis jako źródło hagiograficzne, w: Roczniki Humanistyczne 10 /1961/ z. 2, Lublin, s. 41-166,
 • WITKOWSKA A., Bł. Kinga w średniowiecznych przekazach hagiograficznych, w: Tarnowskie Studia Teologiczne, t. 10, Tarnów 1986, s. 274-282.
 • WITKOWSKA M.H., Kinga - Kunegunda, w: Hagiografia Polska, t. 1, Poznań 1971, s. 757-772.
 • ZAHORSKA A., Błogosławiona Kinga czyli Kunegunda, Warszawa 1934.
 • ZAŁĘSKI S., Św. Kinga i jej klasztor Starosądecki, Lwów 1882
 • ŻYCHLIŃSKA J., Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1969.
 • Żywot świętej Kingi księżnej krakowskiej, Tarnów 1997
 • o bł. Jolancie:

 • BIEGUS W., Bł. Jolenta księżna kaliska patronka Wielkopolski, Rzeszów 1930.
 • Bł. Jolenta, księżna kalisko-gnieźnieńska klaryska. Dla uczczenia 700-letniej rocznicy śmierci, Kalisz 1998.
 • CHWALISZEWSKI M., Bł. Jolenta księżna i patronka Wielkopolski, Poznań 1863.
 • CYBULSKI F., Życie i cuda wielebnej Sługi Bożej Jolenty, siostry bł. Kunegundy, Poznań 1775.
 • FERENC E., Jolanta Arpad. Księżna kalisko-gnieźnieńska, Poznań 1998
 • KANTAK K., Franciszkanie Polscy, t. 1, Kraków 1937, s. 34, 77-79.
 • KNAPIŃSKI R., Święta Kinga i błogosławiona Jolenta w ikonografii polskich klarysek, w: Pani Sądecka. Aktualność Świętej Kingi, Sandomierz 2000, s. 90-114.
 • KUBIT A.., Bł. Jolenta, Kraków 1953, maszynopis
 • ŁASZCZYŃSKA O., Jolenta, w: PSB t. 11 (1964-65) s. 264-265.
 • NEY K., Żywot bł. Jolenty i kronika klasztoru zakonnic św. Klary w Gnieźnie, Leszno 1843.
 • NIEZGODA C.., Bł. Salomea, św. Kinga i bł. Jolenta - związki rodzinne i duchowe, w: „Studia Franciszkańskie”, t. 11, Poznań 2001, s. 245-264.
 • NIEZGODA C., Bł. Jolenta-Helena w: Święta Klara z Asyżu w świetle Poverella, Kraków 1993, s. 196-201.
 • Niezgoda C., Błogosławiona Jolenta wpośród Arpadów i Piastów, Kraków 2002.
 • POPŁAWSKI A., Ś. Kunegunda i siostry jej B. Helena czyli Jolenta i B. Małgorzata, Kraków 1881.
 • SARNETA J., Jolanta, w: BS t. 7 (1966) kol. 858.
 • SAWICKI W., Bł. Jolenta. w: Polscy Święci. T. 3 Warszawa 1984 s. 18-71.
 • SAWICKI W., Błogosławiona Jolanta. Życie i dzieje kultu, Gniezno - Niepokalanów 1980.
 • SERWATOWSKI W., Żywot i cuda błogosławionej Jolenty księżnej kaliskiej i patronki Wielkopolski, Poznań 1881.
 • SPLITT K. - SPLITT J.A., Kościół i klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu. Kalisz 1998, s. 7-9: „Nieco o błogosławionej Jolencie”.
 • SUCHODOLSKA J., Bł. Jolenta, Kraków 1933; Rzeszów 1934.
 • Święci nie przemijają, Materiały z sympozjum naukowego o bł. Jolencie z okazji 700-lecia jej śmierci. Gniezno, 8-9 października 1999r, Gdańsk 2002.
 • WILSKI T., Nowenna modlitw do błogosławionej Jolenty, Gniezno 1990.
 • WITKOWSKA A, Bł. Jolenta w staropolskiej tradycji hagiograficznej, w: „Wiadomości z Prowincji Św. Maksymiliana Marii Kolbego... w Polsce” 4 (1999) Gdańsk, s. 414-429.
 • WYCZAWSKI H. (Gustaw R. . bibliografia), Jolenta Helena, w: HP t. 1 (1971) s. 624-632.
 • WYCZAWSKI H. Jolenta Helena (ok. 1244-1298), księżna kaliska, klaryska, błogosławiona, w: Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, Poznań 1995, s. 315.
 • ZAŁUSKI W., Bł. Jolenta albo Helena, księżna i patronka Wielkopolski. Pamiątka 600-letniego jubileuszu śmierci bł. Jolenty, Warszawa 1899.
 • ŻYLIŃSKA J., Piastówny i żony Piastów, Warszawa 1969, s. 196-200.
 • o św. Agnieszce Praskiej:

 • BABUCHOWSKI A., Agnieszka Czeska, Kraków 2008
 • NIEZGODA C., Św. Agnieszka Czeska (1211-1282). Zarys życia, działalności i duchowości, w: " W nurcie franciszkańskim" t. 3, Kraków 1993 s. 77-89.
 • Najstarsza Legenda" o św. Agnieszce z Pragi, tł. C. Niezgoda, w: " W nurcie franciszkańskim" t. 3, Kraków 1993 s. 91-113.


 • Duchowość klariańskia:

 • "Forma sororum" Święta Klara z Asyżu, 800-lecie powstania Zakonu Świętej Klary, Warszawa-Kraków 2012,
 • 800 lat duchowej tradycji, Jubileusz Zakonu św. Klary (1211-2011), Gdańsk 2015,
 • Drogi duchowe starosądeckich klarysek w XVII wieku, Archiwum Klarysek w Starym Sączu - 1, Tarnów 2010
 • Iść drogą światłości, jak Klara, Częstochowa 2004
 • Klara z Asyżu kobieta nowa, List 4 Ministrów Generalnych Rodziny Franciszkańskiej z okazji 800-lecia urodzin św. Klary, Rzym-Kraków 1993
 • BAŁDYGA S.M, Ikona św. Klary, Wrocław 2007
 • BINI G. Klara z Asyżu, Hymn Pochwalny, Rzym 2002,
 • GĄSIOROWSKA P., Życie codzienne klarysek, Kraków 2003
 • JANICKI S. , Chcę Cię błogosławić i chwalić, o Panie, modlitwy św. Klary z Asyżu Roślinki św. Franciszka, Bytom 2003
 • PYREK J., Święta Klara z Asyżu, rekolekcje z..., Kraków 2001
 • RAPACZ R.; BLOCK W., Ikona św. Klary z Asyżu, symbolika i duchowość, Kraków 2011
 • SANDER E., Działalność edukacyjna i wychowawcza krakowskich klarysek, Kraków 2010
 • Siostry Klaryski, Jak niezmącone źródło, Medytacje o świętej Klarze, Niepokalanów 2003
 • SUŁKOWSKA D., Za klauzurą. Starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności, Stary Sącz 2006
 • SZELBURG - ZAREMBINA E., Imię jej Klara, Warszawa 1964
 • SANDER E. Ja, Klara, Kraków 2010
 • SŁOTWIŃSKI T. H.; DAMIAN M. J., Klara i jej siostry, Wrocław 2012